Akti

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17)

Izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17)

Izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/19)

Izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 34/20)

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 36/20)

Izmjene i dupune Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“ broj: 49/20)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18)

Izmjene i dopune Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 3/20)

Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18)

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 24/18)

Izmjene i dopune Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 13/20)

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na područu Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17)

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/ logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/10)

Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/ logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 4/11)

Izmjene i dopune Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/ logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 4/16)

Pravilnik o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 25/18)

Izmjene i dopune Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 17/19)

Izmjene i dopune Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 24/19)

Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 52/19 )

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

Pravilnik sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/15)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 19/04)

Pravila JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom U OŠ „Hadžići“

Etički kodeks u online okruženju za učenje JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o radu JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o zaštiti na radu JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o zaštiti od požara JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma U OŠ „Hadžići“

Pravilnik o kriterijima za sticanje i raspodjelu vlastitih prihoda JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o sukobu interesa JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o radu školske biblioteke JU OŠ „Hadžići“

Pravila školske ishrane JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o provođenju zakona o zaštiti ličnih podataka JU OŠ „Hadžići“

Plan sigurnosti ličnih podataka JU OŠ „Hadžići“

Pravilnik o videonadzornom sistemu JU OŠ „Hadžići“

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u JU OŠ „Hadžići“

Poslovnik o radu Školskog odbora JU OŠ „Hadžići“

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Školskog odbora JU OŠ „Hadžići“

Poslovnik o radu stručnih organa JU OŠ „Hadžići“

Izmjene i dopune Poslovnika o radu stručnih organa JU OŠ „Hadžići“

Poslovnik o radu Vijeća roditelja JU OŠ „Hadžići“

Poslovnik o radu Vijeća učenika JU OŠ „Hadžići“

Uputstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje duplikata svjedodžbe/uvjerenja

Obrazac zahtjeva za izdavnje duplikata svjedodžbe/uvjerenja